För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
Policy avseende hantering av personlig information i relation till AHN Nerjas hemsida 1. Policy avseende personlig information Föreningen Asociación Hispano-Nórdica de Nerja, nedan kallat AHN Nerja, informerar här sina användare av denna hemsida, www.ahn-nerja.org, om sin policy avseende hantering och skyddande av personlig information som kan bli efterfrågad vid användande av service som erbjuds på hemsidan och som gäller vid medlemskap i föreningen. AHN Nerja uppfyller gällande spanska regler för skydd av personlig information angivna i Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre som avser skydd av information av personlig karaktär och dekretet Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, vilket godkänt Reglamento de Desarollo de la LOPD. Användande av denna hemsida innebär att användaren accepterar denna policy för personlig information. 2. Inhämtande, avsikt och behandling av information AHN Nerja är förpliktigad att informera sina användare av hemsidan vid inhämtande av personlig information att denna kan kan lagras, såväl om det görs genom e-mail eller genom formulär på denna hemsida. I detta sammanhang, är AHN Nerja att betraktas som ansvarig för den insamlade information som beskrivits ovan. AHN Nerja informerar användarna att syftet med behandlingen av den insamlade informationen avser: Genomförande av ansökningar och anmälningar som användaren gjort, införande i kontaktlistor om detta godkänts av användaren, utförande av tjänster och medlems-administration. De åtgärder som genomföres automatiserat eller manuellt och som möjliggör, insamling, lagring, ändring, överföring av information av personlig karaktär, behandlas på samma sätt som personlig information. 3. Kommunikation av information till tredje part AHN Nerja informerar härmed sina användare att dess personliga information inte överlåtes till tredje part, med undantag för att sådant överlåtande av information som är underkastad spansk lag eller om en service som AHN Nerja tillhandahåller kontraktuellt kräver tillgång till specifik information. I detta sistnämnda fall, genomförs överlåtandet av personlig information till tredje part endast när AHN Nerja uttryckligen fått medgivande av användaren eller genom att denne accepterat en AHN Nerja-aktivitets generella villkor för behandling av personlig information. 4. Användarnas rättigheter La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, som avser skydd av information av personlig karaktär, ger användarna möjligheten att göra bruk av ett antal rättigheter avseende behandlingen av dennes personliga information. I fall användarens personliga information behandlas av AHN Nerja kan användaren utöva sin rätt till att få tillgång, korrigera, ta bort och opponera sig mot överens-kommelsen med AHN Nerja på basis av gällande lag om skydd av personlig information. För att kunna använda sig av dessa rättigheter ska användaren skriftligen, med bifogad ID-handling såsom kopia av pass eller kopia av DNI/NIE handling, vända och sig till AHN Nerja på följande epostdress: medlem@ahn-nerja.org. Sagda kom-munikation bör innehålla följande information: Användarens för- och efternamn, beskrivning av ansökan samt bostadsadress. Skrivelsen ska vara bevittnad av två personer. Utövandet av användarens rättigheter kan göras av användaren personligen. Emellertid, kan det även utföras av en person som är legalt auktoriserad som representant för användaren. I sådant fall ska man bilägga dokumentation som visar på befullmäktigande från användaren och som är bevittnad av två personer.